Korzystanie z szybkiej wyceny

To szybkie i proste! Wystarczy wypełnic okienka i Transcamion zajmie sie resztą!

Warunki Ogólne:

1.

 1. Transcamion działa wyłącznie jako środek do fragmentów promowych w zakresie przewozu drogowego towarów na rzecz osób trzecich oraz jako środek do tuneli i mostów oraz fragmentów w tym sektorze komercyjnym. Wszystkie jego działania są wykonywane wyłącznie zgodnie z następującymi Ogólnymi warunkami.
 2. Oprócz działalności w charakterze agenta, Transcamion nie udziela żadnych innych usług - nawet nie w wyjatkowym przypadku.

2. Ogólne zobowiązania umowne:

 1. Transcamion zawsze działa na zlecenie i na rzecz swojego klienta i zgadza się, aby wykonać swoje działania pod opieka klienta, jak i starannie wybra osoby, które angażowane sa do realizacji swoich zobowiązań.
 2. Transcamion jest uprawniony i upoważniony do podejmowania wszelkich środków, które Spółka uzna za konieczne, które należy podjąć w odniesieniu do wykonania zlecenia Klienta, w szczególności do zawierania umów z osobami trzecimi pod zwykłymi warunkami. Transcamion są zwolnione z restrykcyjnych przepisów sekcji 181 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB).
 3. Transcamion traktuje informacje i dane podane przez Klienta jako poufne jeśli zostały one wyraźnie określone jako takie.
 4. Oferty Transcamion, w tym wszelkie informacje taryfowe i rozkładu jazdy, zawsze podlegają zatwierdzeniu, o ile nie uzgodniono inaczej pisemnie. Jeśli chodzi o rezerwację trasy, stosuje się warunki mające zastosowanie w tym miejscu w czasie i / tunel /mostu lub operatora przedsiębiorstwa.
 5. Odpowiedzialność za świadczenie uporządkowania terminow, ochrony i deklaracji ładunków, jak i zgodności z obowiązującymi zasadami i odpowiedniego przestrzegania przepisów danego przedsiębiorstwa żeglugowego / ltunelu/ mostu operatora są wyłącznie ponoszone przez Klienta. W przypadku nieprawidłowych deklaracji i / lub innych naruszeń, Klient powinnien byc zobowiązany do nieponoszenia odpowiedzialnosci przez Transcamion lub posrednikow.
 6. Klient zobowiązuje się do złożenia wszystkich wymaganych dokumentów do Transcamion w odpowiednim czasie, w stopniu ktorym zapytania o rezerwację lub zlecenia rezerwacyji są związane z towarami, które są traktowane w sposób szczególny, zezwolenia i / lub wymogów dotyczących zgłoszenia (w szczególności towarów niebezpiecznych zgodnie z IMDG Kod lub krajowego rozporządzenia towarów niebezpiecznych, żywych zwierząt, ponadwymiarowych oraz ponadwagowych pojazdow itd.),
 7. Klient ponosi odpowiedzialność w zakresie ryzyka związanego z niepełnymi, nieprawdziwymi i / lub opóźnionym przekazywaniu informacji pomiędzy Klientem a Transcamion. Szczególnie podczas korzystania z pocztowych środków komunikacji elektronicznej, ewntualnie jezeli klient jest w stanie udowodnić, że odpowiedzialność za te niekompletnej , nieprawdziwej lub opóźnionej transmisji jest spowodowane bezposrednio przez Transcamion.
 8. Transcamion nie jest zobowiązany do udzielenia gwarancji, do przedstawienia papierów wartościowych lub udostepniania każdego rodzaju płatności na rzecz osób trzecich w imieniu Klienta, za które Transcamion nie otrzymał pozwolenia lub innych dokumentow, które firma uznaje za wystarczające. Transcamion daje gwarancje do poręczeń lub innego rodzaju dokumentow lub płatności na podstawie indywidualnych przypadków, w kazdym wypadku prowizja w wysokości 2,5% jest oplacana dodatkowo do zwrotu wszystkich kosztów , takie jak odsetki, opłaty bankowe itp.

3. Odpowiedzialność

 1. Transcamion ponosi odpowiedzialność wobec kazdego klienta w stosunku do szkód i strat tylko wtedy, gdy te szkody i straty są wynikiem rażącego zaniedbania lub intencji. To samo stosuje się do wszystkich agentów wspolpracujacych z Transcamion. Nie ponoszą one żadnej odpowiedzialności za utratę zysku lub jakiegokolwiek innego rodzaju uszkodzen.
 2. Transcamion nie ponosi odpowiedzialności za terminy i uporządkowanie realizacji transportu. Te firmy, osoby lub organy zaangażowane w proces ładowania i przechowywania podczas odbioru lub transportu, w szczególności przedsiębiorstw żeglugi morskiej, nie są wspolpracownikami Transcamion. Na życzenie Klienta, Transcamion zgadza się scedować swoje roszczenia wobec odpowiedniej firmy przewozowej do Klienta.
 3. W razie wypadku poniesienia odpowiedzialnośći, Transcamion ogranicza kwote 12 000 € za sprawy odpowiedzialności. To nie ma zastosowania, jeżeli szkoda wynikła z powodu kontuzji do życia, ciała i zdrowia lub jeżeli szkoda została spowodowana umyślnie przez Transcamion.
 4. Wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec Transcamion są wyłączone, jeśli pozew nie jest złożony w sądzie, w terminie sześciu miesięcy po wystąpieniu szkody.
 5. Kompensata jakichkolwiek roszczeń odszkodowania przed roszczeniami Transcamion zostanie dopuszczona tylko wtedy, gdy roszczenia Klienta są bezdyskusyjne i zdeterminowane bez dalszego regresu prawnego
 6. Transcamion nie ponosi odpowiedzialności za ściąganie płatności gotówką przy odbiorze.
 7. Transcamion nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty walutowych, które mogą powstać.

4. Wynagrodzenie / płatności

 1. W odniesieniu do działalności Transcamion otrzymuje wynagrodzenie, które jest przedmiotem wynegocjowanej umowy w stopniu do przepisow taryfowych. Oplaty pobierane przez osoby trzecie takie jak:, koszta podatkow, lub inne koszty poniesione przez Transcamion w związku z jego działalnością biura sa zwracane w całości do Klienta. Ma to również zastosowanie do wszystkich kosztów powstałych w związku lub w wyniku transferów pieniężnych w imieniu Klienta.
 2. TRANSCAMION będzie uprawniony do żądania odpowiednich przedpłat.
 3. Wszystkie zaległe wnioski o płatność przez Transcamion będzie zalezny od wystawienia faktury, platnosc uzgodniona z klientem z ustalonym terminem płatności od daty wystawienia faktury. W odniesieniu do terminowości tej płatności,data wystawienia faktury przez Transcamion jest decydująca. W przypadku opóźnienia, Transcamion ma prawo do pobrania dodatkowej opłaty w wysokości 1% miesięcznie.
 4. W odniesieniu do roszczeniaoplaty w obcej walucie / lub faktury wystawionej przez Transcamion w walucie obcej, Transcamion ma prawo, według własnego wyboru, do zażądania prawnej zapłaty w walucie obcej odpowiadającej prawie i / lub w danej stopie euro. Na własny wybór, zastosowanietego w danym dniu, w którym wystawiono fakturę lub w dniu wypłaty.
 5. Transcamion ma prawo do zaspokojenia roszczeń w każdejh cwili w celu potrącenia wierzytelności, w dzień, w ktorym płatność jest należna.
 6. Transcamion przysługuje prawo zastawu oraz prawo zatrzymania wszystkich towarów, dokumentów i pieniędzy w odniesieniu do każdego roszczenia Transcamion ktore może wystapic wobec Klienta, bez względu na przyczynę i czas w którym roszczenia te zostały poczete.

5. Prawo właściwe / miejsce jurysdykcji

 1. Transcamion jest odpowiedzialny za działalność - niezależnie od tego, czy uslugi są świadczone w całości lub w części, w obcym kraju I podlega wyłącznie pod prawem Republiki Federalnej Niemiec.
 2. Ekskluzywny miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów między Transcamion a Klientem jest Monachium, Niemcy.

6. Postanowienia końcowe

 1. Zmiany i uzupełnienia do niniejszego Regulaminu lub w umowy, do której niniejsze Warunki są istotną częścią wymagają formy pisemnej dla ich skuteczności. To samo odnosi się do odwołania lub zmiany tego wymogu formy pisemnej.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Ogólnych lub odpowiedniej umowy, które są istotną częścią okaze sie nieskuteczne, to zostanie ono zastąpione przepisem, który reprezentuje stan ekonomiczny wszystkich stron w całości lub niniejszy Regulamin jest jak najbardziej zbliżony do legalnego stanu.